Privacy Policy

Het gebruik van de site www.waterski.be is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ook de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Als Waterski & Wakeboard Vlaanderen vzw, hierna WSV, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via deze contactgegevens.

Waarom ?

Uw persoonsgegevens worden door WSV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden (deze lijst is niet limitatief en onderhevig aan wijzigende omstandigheden, ze zal dan ook in voorkomend geval worden bijgewerkt teneinde te stroken met de realiteit) :

Wat?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij, in noodzakelijk geval, de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Persoonlijke kenmerken & identiteitsgegevens zijn beschikbaar van personen die op hetzelfde domicilie-adres wonen in het kader van een familiaal lidmaatschap. 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij , onder andere, gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU (uitgezonderd de firma voor het versturen van nieuwsbrieven).

Bewaartermijn

WSV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

Uw rechten

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacy policy staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging

WSV kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Datum van laatste aanpassing: 03/03/2023

Cookies

De site maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren.