Algemene Voorwaarden

Gebruik van de portaalsite

Waterski Vlaanderen vzw besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.waterski.be en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Waterski Vlaanderen vzw niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Waterski Vlaanderen vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere contactinformatie op "contact" in de navigatiebalk. Waterski Vlaanderen vzw spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Waterski Vlaanderen vzw kan echter niet garanderen dat de website www.waterski.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. Waterski Vlaanderen vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Waterski Vlaanderen vzw beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Waterski Vlaanderen vzw aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud. Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de site www.waterski.be , vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de portaalsite. Klik voor verdere informatie op contact in de navigatiebalk. Men zal u zo snel mogelijk informeren over de toelaatbaarheid hiervan.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere informatie op "contact" in de navigatiebalk. Waterski Vlaanderen vzw behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Waterski Vlaanderen vzw bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Waterski Vlaanderen vzw wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Waterski Vlaanderen vzw mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat Waterski Vlaanderen vzw de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van de plaats waar de maatschappelijke zetel van Waterski Vlaanderen vzw is gevestigd, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Webshop

Elke overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod dat Waterski Vlaanderen vzw doet met betrekking tot bestelling van een product/dienst.

De aanvrager ontvangt steeds een elektronische bevestiging van de gemaakte bestelling. De reservatie wordt geacht definitief te zijn, mits betaling volledig werd ontvangen door Waterski Vlaanderen vzw.

Klachten over bestellingen dienen schriftelijk en behoorlijk omschreven, binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende bevestigingsmail, bij Waterski Vlaanderen vzw te worden ingediend. Na deze termijn wordt de bestelling geacht te worden aanvaard te zijn en is ze betaalbaar conform hogervermelde voorwaarden van betaling.

Ook alle kosten met betrekking tot annulering of omboeking dienen betaald te zijn vooraleer er kan worden overgegaan tot een annulering of omboeking.

In de mate van het mogelijke worden producten binnen de 5 dagen na bestelling opgestuurd naar de aanvrager. Indien dit niet het geval zou zijn, heeft dit zijn redenen (verlof, uitputting stock, ...) Hierdoor is het aan de aanvrager om initiatief te nemen per telefoon om zich van de situatie te vergewissen.

Cadeaubonnen (1 jaar geldig) die verlopen zouden zijn worden kosteloos ingewisseld voor een nieuw exemplaar (geen omruiling in contanten). De aanvrager stuurt de vervallen bon integraal per post op en ontvangt een nieuw exemplaar.

Waterski Vlaanderen vzw, respecteert het wettelijk retourrecht voor goederen, meerbepaald 14 dagen na ontvangst van de goederen.

Annulering / omboeking door de aanvrager:

Indien de consument de overeenkomst wil annuleren of omboeken dient hij Waterski Vlaanderen vzw daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch in kennis te stellen. De datum van ontvangst door Waterski Vlaanderen vzw wordt als datum van annulering of omboeking aangemerkt.

Kosteloze annulering, voor cursussen, is enkel mogelijk mits een geldig doktersattest.
Kosteloze annulering voor een bestelling van een goed is enkel mogelijk indien dat goed in de oorspronkelijke staat wordt terugbezorgd.

Bij elke andere annulering is een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd van 20 % van het overeenkomstig bedrag van de bestelling, met een minimum van 25 euro.

Bij no show, voor een cursus, blijft het integrale cursusgeld verschuldigd en zal de invordering ervan desgevallend geschieden conform de betalingsvoorwaarden.

Ingeval van annulering kan de aanvrager een indeplaatsstelling van een andere aanvrager voorstellen. Waterski Vlaanderen vzw kan hiervoor administratiekosten van 25 euro per dossier in rekening brengen.

Het inschrijvingsgeld, voor cursussen, is non-refundabel en bij onmogelijkheid om de cursus te volgen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om deze in overleg met Waterski Vlaanderen vzw om te boeken.

Ingeval van omboeking kan een administratieve kost worden opgelegd van 20 % van het inschrijvingsgeld, met een minimum van 25 euro per dossier.

Rechten / verplichtingen van Waterski Vlaanderen vzw:

Waterski Vlaanderen vzw richt samen met de door zijn aangestelde lesgevers al zijn cursussen in, overeenkomstig de regel van goed vakmanschap. Alle instructeurs hebben voldoende ervaring opgebouwd en zijn ruim gekwalificeerd. De vloot van de door Waterski Vlaanderen vzw aangestelde lesgevers voldoen aan alle wettelijke veiligheidsvoorschriften, is technisch volledig in orde en is minimaal voorzien van een deugdelijke veiligheidsuitrusting.

Ten allen tijde is Waterski Vlaanderen vzw gerechtigd om een cursus te annuleren of te verzetten naar een later tijdstip / andere locatie / andere boot, ingevolge nautische en/of meteorologische oorzaken : ongunstige weersomstandigheden, blokkade van vaarwegen, onbeschikbaarheid van de slibway, ongunstig getij of technisch defect, ... De aanvrager heeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.

Bij niet betaling van het cursusgeld voor aanvang cursus heeft Waterski Vlaanderen vzw het recht om een cursist de toegang tot de cursus te weigeren.

Theorielessen zullen plaatsvinden met een minimum van 4 deelnemers. Praktijkdagen zullen plaatsvinden bij een minimum inschrijving van 3 deelnemers. Indien er niet voldoende inschrijvingen zijn voor een cursus, zal de door Waterski Vlaanderen vzw aangestelde lesgever de cursisten minimum 3 werkdagen op voorhand elektronisch verwittigen. Waterski Vlaanderen vzw heeft het recht om de cursus te annuleren en verbindt zich ertoe aan elke cursist een passend alternatief voor te stellen met een minimumkeuze tussen twee locaties en data. De cursist kan geen recht op schadevergoeding inroepen.

Voor de organisatie van éénmalige promo of stunts heeft Waterski Vlaanderen vzw het recht om deze enkel en alleen te laten plaatsvinden met een vooraf bepaald minimum aantal inschrijvingen. Indien er niet voldoende inschrijvingen zijn voor een éénmalige promo of stunt, zal Waterski Vlaanderen vzw de ingeschreven personen minimum 3 werkdagen op voorhand elektronisch verwittigen. Waterski Vlaanderen vzw heeft het recht om, omwille van bovenvermelde reden, de actie op een bepaalde datum te annuleren en verbindt zich ertoe om elke ingeschreven persoon een passend alternatief voor te stellen. De cursist kan geen recht op schadevergoeding inroepen.

In geval van gerechtelijke betwisting zijn de rechtbanken van de plaats waar de maatschappelijke zetel van Waterski Vlaanderen vzw is gevestigd, bevoegd.