Algemene Voorwaarden

Bescherming van persoonsgegevens

Waterski Vlaanderen vzw hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Waterski Vlaanderen vzw geeft u daarbij de volgende garanties :

Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere informatie op "contact". Waterski Vlaanderen vzw treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. De site maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren.


Algemene voorwaarden webshop

Elke overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod dat Waterski Vlaanderen vzw doet met betrekking tot inschrijving.

De aanvrager ontvangt steeds een elektronische bevestiging van de gemaakte reservatie met vermelding van datum en locatie van de lessen. De reservatie wordt geacht definitief te zijn, zowel naar datum als locatie, mits betaling volledig werd ontvangen door Waterski Vlaanderen vzw.

Betalingsvoorwaarden:

Betaling moet zijn geregistreerd op het ogenblik van de aanvang van tegoedmaking van de goederen door overmaking van het tegoed op de rekening van Waterski Vlaanderen vzw. De aanvrager is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn.

Indien niet aan de voorwaarden van betaling wordt voldaan, wordt een betalingsherinnering gestuurd met de vraag tot onmiddellijke betaling.

Klachten over facturen dienen schriftelijk en behoorlijk omschreven, binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij Waterski Vlaanderen vzw te worden ingediend. Na deze termijn wordt de factuur geacht te worden aanvaard te zijn en is ze betaalbaar conform hogervermelde voorwaarden van betaling.

Ook alle kosten met betrekking tot annulering of omboeking dienen betaald te zijn voor aanvang van de cursus.

In de mate van het mogelijke wordt besteld lesmateriaal binnen de 5 dagen na bestelling opgestuurd naar de aanvrager. Indien dit niet het geval zou zijn, heeft dit zijn redenen (verlof, uitputting stock, ...) Hierdoor is het aan de aanvrager om initiatief te nemen per telefoon om zich van de situatie te vergewissen.

Cadeaubonnen (1 jaar geldig) die verlopen zouden zijn worden kosteloos ingewisseld voor een nieuw exemplaar (geen omruiling in contanten). De aanvrager stuurt de vervallen bon integraal per post op en ontvangt een nieuw exemplaar.

Waterski Vlaanderen vzw, respecteert het wettelijk retourrecht voor goederen, meerbepaald 14 dagen na ontvangst van de goederen.

Annulering / omboeking door de aanvrager:

Indien de consument de overeenkomst wil annuleren of omboeken dient hij Waterski Vlaanderen vzw daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch in kennis te stellen. De datum van ontvangst door Waterski Vlaanderen vzw wordt als datum van annulering of omboeking aangemerkt.

Kosteloze annulering is enkel mogelijk mits een geldig doktersattest (voor een cursus theorie/praktijk). Kosteloze annulering voor een bestelling van een goed is enkel mogelijk indien dat goed in de oorspronkelijke staat wordt terugbezorgd.

Bij elke andere annulering is een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd van 20 % van het overeenkomstig bedrag van de bestelling, met een minimum van 25 euro.

Bij no show blijft het integrale cursusgeld verschuldigd en zal de invordering ervan desgevallend geschieden conform de betalingsvoorwaarden.

Ingeval van annulering kan de aanvrager een indeplaatsstelling van een andere aanvrager voorstellen. Waterski Vlaanderen vzw kan hiervoor administratiekosten van 25 euro per dossier in rekening brengen.

Het inschrijvingsgeld is non-refundabel en bij onmogelijkheid om de cursus te volgen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om deze in overleg met Waterski Vlaanderen vzw om te boeken.

Ingeval van omboeking is een administratieve kost verschuldigd van 20 % van het inschrijvingsgeld, met een minimum van 25 euro per dossier.

Rechten / verplichtingen van Waterski Vlaanderen vzw:

Waterski Vlaanderen vzw richt samen met de door zijn aangestelde lesgevers al zijn cursussen in, overeenkomstig de regel van goed vakmanschap. Alle instructeurs hebben voldoende ervaring opgebouwd en zijn ruim gekwalificeerd. De vloot van de door Waterski Vlaanderen vzw aangestelde lesgevers voldoen aan alle wettelijke veiligheidsvoorschriften, is technisch volledig in orde en is minimaal voorzien van een deugdelijke veiligheidsuitrusting.

Ten allen tijde is Waterski Vlaanderen vzw gerechtigd om een cursus te annuleren of te verzetten naar een later tijdstip / andere locatie / andere boot, ingevolge nautische en/of meteorologische oorzaken : ongunstige weersomstandigheden, blokkade van vaarwegen, onbeschikbaarheid van de slibway, ongunstig getij of technisch defect, ... De aanvrager heeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.

Bij niet betaling van het cursusgeld voor aanvang cursus heeft Waterski Vlaanderen vzw het recht om een cursist de toegang tot de cursus te weigeren.

Theorielessen zullen plaatsvinden met een minimum van 4 deelnemers. Praktijkdagen zullen plaatsvinden bij een minimum inschrijving van 3 deelnemers. Indien er niet voldoende inschrijvingen zijn voor een cursus, zal de door Waterski Vlaanderen vzw aangestelde lesgever de cursisten minimum 3 werkdagen op voorhand elektronisch verwittigen. Waterski Vlaanderen vzw heeft het recht om de cursus te annuleren en verbindt zich ertoe aan elke cursist een passend alternatief voor te stellen met een minimumkeuze tussen twee locaties en data. De cursist kan geen recht op schadevergoeding inroepen.

Voor de organisatie van éénmalige promo of stunts heeft Waterski Vlaanderen vzw het recht om deze enkel en alleen te laten plaatsvinden met een vooraf bepaald minimum aantal inschrijvingen. Indien er niet voldoende inschrijvingen zijn voor een éénmalige promo of stunt, zal Waterski Vlaanderen vzw de ingeschreven personen minimum 3 werkdagen op voorhand elektronisch verwittigen. Waterski Vlaanderen vzw heeft het recht om, omwille van bovenvermelde reden, de actie op een bepaalde datum te annuleren en verbindt zich ertoe om elke ingeschreven persoon een passend alternatief voor te stellen. De cursist kan geen recht op schadevergoeding inroepen.

In geval van gerechtelijke betwisting zijn de rechtbanken van de plaats waar de maatschappelijke zetel van Waterski Vlaanderen vzw is gevestigd, bevoegd.