Sportverenigingen in Vlaanderen zouden niet kunnen bestaan zonder het werk van vele vrijwilligers. Maar wat zijn nu juist de rechten en plichten van vrijwilligers?
In 2006 werd de ‘Wet betreffende de rechten van vrijwilligers” ondertekend. Deze wet is zeker een goede zaak: eindelijk ontstond er een wettelijk kader waarbij reeds geldende regelgeving in één geheel gegoten werd. Op een meer indirecte manier is dit een erkenning van het werk van vele vrijwilligers.  Op 19 mei 2009 werd dan nog een belangrijke wijziging van kracht: in het Belgisch Staatsblad werd de "Wet houdende diverse bepalingen" (programmawet) van 6 mei 2009 gepubliceerd. Deze programmawet houdt onder andere de volgende wijziging van het artikel 10 van de vrijwilligerswet in met betrekking tot de onkostenvergoedingen (zie verder).

De volledige geactualiseerde wetgeving kan je steeds terugvinden op de website www.vrijwilligerswetgeving.be
Ook op de website van het dynamo project van de Vlaamse sportfederatie kan je heel veel informatie terugvinden: www.dynamoproject.be

Kostenvergoeding
Vrijwilligers ontvangen geen loon, maar ze kunnen wel vergoed worden voor kosten. De vrijwilliger heeft geen recht op deze vergoeding. Het is aan de organisatie om die beslissing te nemen.

- reële kostenvergoeding
Een organisatie kan haar vrijwilliger een vergoeding geven voor vervoerskosten (openbaar vervoer of auto), verblijfskosten (hotel,eten), telefoonkosten (ook voor gesprekken die van huis uit gevoerd werden), kosten voor opleidingen en cursussen enz.
De zgn. reële kostenvergoedingen zijn niet belastbaar, noch in hoofde van de organisatie, noch in hoofde van de vrijwilliger.
- forfaitaire kostenvergoeding
De bedragen (die zowel fiscaal als m.b.t. de SZ vrijgesteld zijn) van de forfaitaire kostenvergoedingen zijn aangepast; de exacte maximale bedragen zijn (01/01/2017):
   €     33,36/dag
   € 1.334,55/jaar.
- combinatie van reële en forfaitaire kostenvergoeding
Een combinatie van de forfaitaire kostenvergoeding met een terugbetaling van de reële vervoerskosten is echter mogelijk voor maximaal 2000 kilometer per jaar per vrijwilliger. 

Fiscale PK’s: het juiste bedrag...
De maximum kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met de eigen wagen, motorfiets of bromfiets is vanaf 01 juli 2017 vastgesteld op 0,3460 euro per kilometer. Kilometervergoeding per fiets is vastgesteld op 0,22 euro per kilometer. Deze vergoeding is niet afdwingbaar. Elke organisatie bepaalt zelf welke km\'s aan welk tarief worden terugbetaald (rekening houdend met het toegelaten max.) en informeert de vrijwilligers over deze afspraken.

Modelovereenkomst
Een modelovereenkomst geïnspireerd op de afsprakennota die wordt opgelegd door het decreet van 23 maart 1994 op het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns-en gezondheidssector.

 

Om de administratieve plichtplegingen voor de verenigingen in Vlaanderen te vereenvoudigen, lanceerden  werd eind oktober 2006 samenvereenvoudigen.be voor verenigingen gelanceerd: jongeren, vrijwilligers en bestuursleden van Vlaamse verenigingen die geconfronteerd worden met tijdrovende, overbodige administratieve procedures, kunnen via www.wetsmatiging.be de problemen signaleren enzelf ook praktische oplossingen voorstellen.

Na een eerste evaluatie is gebleken dat er vanuit de sportsector nog niet veel reacties zijn, vandaar de vraag van de overheid om de campagne – nogmaals – aan te kondigen bij de sportclubs.

Alle lijsten van mandaten en erkende officiëlen, zowel door Waterski Vlaanderen als door het overkoepelde orgaan Koninklijke Belgische Waterski Federatie zijn op deze website beschikbaar, klik HIER.