Het ICC

(International Certificate for operators of pleasure Craft – Internationaal Vaarbewijs voor Pleziervaartuigen) wordt nu ook in België ingevoerd.


Pleziervaarders die houder zijn van een nationaal vaarbevoegdheidsbewijs ondervinden vaak moeilijkheden in het buitenland om hun hobby te beoefenen of om een vaartuig te huren. Het ICC is een internationaal vaarbewijs voor de pleziervaart, dat in de meeste Europese landen wordt erkend en aan deze problematiek een oplossing geeft.
Het ICC is onbeperkt in duur en moet dus niet vernieuwd worden.

Opgelet: na indiening van de aanvraag is er een termijn van ongeveer 2 a 3 weken vooraleer het FOD Mobiliteit deze heeft verwerkt en de ICC kaart heeft toegestuurd.

INTERNATIONAL VAARCERTIFICAAT RECREATIEVAART

Om het aanvraagformulier te kunnen openen dient u minstens over Adobe 9 te beschikken. Installeren van een recente versie van Adobe Reader.

    Aanvraagformulier ICC Internationaal Vaarcertificaat

     Info ICC Internationaal Vaarcertificaat

     Folder ICC Internationaal Vaarcertificaat

Het ICC (International Certificate for operators of pleasure Craft – Internationaal Vaarbewijs voor Pleziervaartuigen) wordt nu ook in België ingevoerd.
Het ICC is een document waarmee u kan aantonen in het buitenland dat u over de nodige brevetten beschikt om met een pleziervaartuig te mogen varen.

 

 U kan een ICC bekomen indien u:

 1. Een Belgisch Rijksregisternummer heeft, d.w.z. indien u de Belgische nationaliteit bezit of een verblijfsvergunning. U vindt dit nummer op uw identiteitskaart.
 2. Ten minste één van de volgende brevetten, uitgereikt door de Belgische overheid bezit :

Uw brevet

Geeft recht op

I

C

M

S

Algemeen stuurbrevet

X

X

X

Wie een ICC wenst dat (ook) geldt voor een zeilvaartuig, zal een verklaring op eer moeten ondertekenen dat de nodige zeilbekwaamheid werd verworven

Beperkt stuurbrevet

X

 

X

Brevet Yachtman

 

X

X

Brevet Yachtnavigator

 

X

X

Vaarbewijs A

X

X

X

Vaarbewijs B

X

 

X

Rijnpatent

X

X

X

ICC I  is voor het varen op binnenvaartwegen
ICC C is voor het varen op kustwateren
ICC IC is voor het varen op binnenvaartwegen en kustwateren

Indien u aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, kunt u een ICC met vermelding M (voor motorboten) bekomen. Voor een ICC met vermelding S (voor zeilen) dient u een verklaring van eer te ondertekenen.

Bijvoorbeeld:

 • Als u een beperkt stuurbrevet heeft met verklaring zeilen bekomt u ICC I MS,  zonder verklaring zeilen ICC I M
 • Als u een algemeen stuurbrevet heeft met verklaring zeilen bekomt u ICC IC MS, zonder verklaring zeilen ICC IC M

Met een buitenlands brevet kunt u geen Belgisch ICC aanvragen.

Voor de aanvraag van een ICC volgt u de volgende stappen:

 • Voor de aanvraag dient u uitsluitend gebruik te maken van het AANVRAAGFORMULIER ICC dat op onze website terug te vinden is. U vult dit document bij voorkeur elektronisch in maar het kan ook manueel.
 • Na het correct invullen van de persoonsgegevens kruist u onder de rubriek “VAARBEVOEGDHEID “ de Belgische vaarbevoegdheidsbewijzen aan, waarvan u in het bezit bent. Indien u het document elektronisch invult, wordt automatisch aangegeven op welke vaargebieden I (interior= binnenwateren), C (coastal= kustwateren) u recht heeft of desgevallend de beide.
 • Op de rugzijde van het aanvraagformulier staat bijkomende informatie, waaronder een tabel die aangeeft op welke type ICC ieder nationaal vaarbevoegdheidsbewijs recht geeft. Vooral voor degenen die het formulier met de hand invullen, zal deze tabel van belang zijn.
  LET WEL: van het bezit van de documenten moet u bewijs leveren d.m.v. een kopie van dit document, dat u met de aanvraag meestuurt. Indien u door het in bezit te zijn van één of meerdere documenten (bvb het algemeen stuurbrevet) al recht hebt op zowel I als C, heeft het geen zin om eventueel nog andere vaarbevoegdheidsbewijzen waarover u beschikt, te vermelden. Dit verzwaart alleen maar de administratieve last voor iedere betrokkene.
 • Bij de rubriek “keuze ICC” geeft u aan voor welke type voorstuwing u opteert, motor(M) of zeil (S) of beide.
  OPGELET: de optie motor kan zonder bijkomende voorwaarden worden aangekruist. Indien u de optie zeilen aangeeft, moet u de rubriek daartoe invullen en daarbij dus verklaren dat u over voldoende praktijkervaring met het zeilen hebt opgedaan.
  Vrijwel alle zeiljachten beschikken over een motor. Ook voor pleziervaarders die alleen op zeiljachten varen, is het aangewezen de optie motor aan te kruisen.

Tenslotte moet u het document, na het te hebben afgedrukt, dateren en ondertekenen.
Van alle vaarbevoegdheidsbewijzen, waarvan u melding maakt, dient u met het aanvraagformulier een kopie mee te sturen. Vaarbevoegdheidsbewijzen die worden aangekruist, maar waarvan geen bewijs door middel van een kopie wordt geleverd, worden niet in aanmerking genomen.
Bij het ondertekende aanvraagformulier vergezeld van de kopieën van de vaarbevoegdheidsbewijzen moet een recente, duidelijke pasfoto worden gevoegd. Deze foto kan in kleur of zwart-wit zijn, maar moet een witte achtergrond hebben met afmetingen 35 mm x 45 mm. Bovendien moet een kopie van de identiteitskaart worden toegevoegd (kan ook afdruk zijn van informatie bekomen door uitlezen van chip op ID kaart).

Het aanvraagdossier met bijlagen dient te worden opgestuurd naar:

 • Waterski Vlaanderen
  T.a.v. Simon Platteeuw
  Beatrijslaan 25 bus 2
  2050 Antwerpen

het kan ook worden afgegeven op het hierboven vermeld adres tijdens de openingsuren, zie onze website.

Betaling van de som van 62 euro op rekening van Waterski Vlaanderen vzw met vermelding van naam & aanvraag ICC op rekening:

 • IBAN: BE24 7380 1362 0438
  BIC: KREDBEBB

Indien het dossier volledig is en de aangewezen organisatie het bedrag heeft ontvangen, wordt de aanvraag elektronisch naar de FOD Mobiliteit doorgestuurd, die na goedkeuring de kaartfirma opdracht geeft om het ICC kaartje op bankkaartformaat af te drukken
De aangewezen organisaties zorgen ervoor dat het kaartje bij de aanvrager terechtkomt.

     Lidstaten die het ICC hebben aangenomen en officieel aanvaarden